Vikingstad samhälle – historisk återblick

Forntid och medeltid:

Socknens namn Vikingstad finns nämnt redan 1317.  Då skrevs det Wikyngstatha.  Men vårt samhälle Vikingstad har några gårdar vid ”Bankes berg” som ursprung.  Därför hette samhället länge Bankeberg.

Man har hittat fynd från både stenålder och tidig järnålder.  I norra delen av samhället finns några gravfält från järnåldern.  Vid utgrävningar i angränsande område 1983 hittade man en större boplats från samma tid.

Vid Gästgivaregården står en runsten med inskriptionen: Toler reste denna sten efter Gervi.

Alldeles i närheten låg under medeltiden flera gårdar.  Namnet Bankeberg nämns för första gången i ett testamente daterat den 28 oktober 1360, då en Nils Petersson i Rakered på inrådan av sin hustru testamenterar hela sin fastighet i Bankeberg till kyrkan i Vreta Kloster där han väljer gravplats för sig och sin hustru. Förutom marken i Bankeberg testamenterar han även två attungar jord i Kölbäck (Älvestad socken). Han testamenterar också en del av sin egendom till Hemming i Solmark.

Till testamentsexekutorer utser han skäliga män, herr Uddorm Petersson, sin broder, herr Asgot, kyrkoherde i Vreta, och broder Peter, prior i Alvastra.

Ett fotografi av detta testamente finns på Riksarkivets hemsida.

Nya tiden fram till järnvägens tillkomst.  En bondby centrerad kring Gästgivaregården.

ÅrtalHändelse
1562betecknas gårdarna i Bankeberg som frälsehemman och de ägs av diverse adelsläkter.  De blir dock så småningom alla bondehemman.
1567härjade danskarna under Daniel Rantzau i Östergötland.  Vikingstads kyrka skadades, altarskåpet bortfördes som krigsbyte och prästgården brändes ner.
1642finns ett gästgiveri, krogen ”Bankebärgh” Det är då beläget på andra sidan vägen mitt emot den nuvarande Gästgivaregården.  De andra gårdarna är Västergården, Östergården, Mellangården och Backgården.
1686 blir Mellangården löneboställe åt kronolänsman.
1691 flyttas Valkebo Härads ting från tingsstugan vid kyrkan i Gammalkil till Gästgivaregården. Under en period från 1691 växlade tinget mellan dessa båda ställen.
1752 brann i stort sett hela byn ner, sammanlagt 54 bonings- och uthus totalförstördes.
1764 slås de båda socknarna Rakered och Vikingstad, ihop.  De båda medeltida kyrkorna revs och en ny kyrka uppfördes i Vikingstad.  Den var i stort sett färdigbyggd redan 1768, men invigdes först 1785.
1830  hade Gästgivaregården 8 egna hästar, 6 håll- och 81 reservhästar.  Man skjutsade till Linköping, Mjölby, Skänninge, Sjögestad (i Vreta Kloster) Berg och Målbäck.
1843 – 44 genomfördes det laga skiftet. Fastställdes av Walkebo Härad Ägodelningsrätt 19 juni 1846
1845byggs ett nytt gästgiveri söder om vägen.  Det är nuvarande Gästgivaregården.  Gården ägdes då av friherre von Lingen.
1846   var ett svårt missväxtår och vargar härjade i socknen.  En folkskola invigdes uppe vid kyrkan.  Sedan 1842 hade barnen undervisats i sockenstugan bredvid.  Ganska snart upptäcktes att den nya skolan var för liten, så barnen fick undervisas varannan dag, pojkarna tre dagar och flickorna två dagar i veckan.  På lördagama var det gemensam kyrkosång.
1840-talets senare del flyttades en byggnad från Gismestad och placerades vid vägskälet nära Gästgivaregården. Huset är från omkr. 1750 och ett av de äldsta byggnaderna i nuvarande samhället.  Det blev tingshus för Valkebo Häradsrätt fram till 1917.  Därefter har där varit skola och från 1926 till 1972 missionshus. Huset är numera privatbostad och har adress Mimergatan 23.
1857 köpte Valkebo Härads hållskjutsskyldiga bönder Gästgivaregården av Carl J. Ajaxsson, som förvärvat den av von Lingen.  Samma år startades skjutsstationen i Mellangården.  Skjutsstationen fanns kvar några år efter det att gästgiveriet upphört år 1914.  Så småningom ersattes hästskjutsarna av bil.
1863 beslöts på kommunalstämma att anställa en examinerad barnmorska.
1865startade Valkebo Bank sin verksamhet i två rum i Gästgivaregårdens östra flygel.  Där fanns också byn enda speceriaffär fram till 1885.  Dessutom fanns här byns telefonväxel.  Alla bybor kunde sedan länge hämta sin post vid Gästgivaregården, för postdiligensen Stockholm – Ystad stannade alltid här för att byta hästar.

Tiden efter järnvägens tillkomst.  Samhället växer fram.  Centrum flyttas norrut.

1873      öppnas järnvägslinjen Linköping – Mjölby. Järnvägsstationen heter Bankeberg och ligger cirka 500 meter norr om den ursprungliga byn. På stationen öppnas en postexpedition.
1871-1892byggs flera hus i närheten av stationen.
1883stängdes brännvinsboden Stenfoten för gott. Den var inrymd i Gästgivaregårdens västra flygel.
1885fanns det två spannmålsaffärer alldeles norr om järnvägen. De slogs samman på 1930-talet. Senare blev anläggningen Göta Lantmäns och numera heter den Odal.
1885byggs en speceriaffär, ”Nybergs”, vid stora landsvägen mitt emot Gästgivaregården. Den upphörde 1968, då affären, ”Bjarnes” flyttade till nybyggda posthuset. Fastigheten revs 1975 och tomten är fortfarande obebyggd. Affären i posthuset är numera nedlagd.
1886öppnades ett mejeri vid Västergården. Det var i bruk i c: a 20 år. Därifrån levererades smör till olika delar av landet per järnväg. Huset blev sedan privatbostad. Omkring 1965 var det ”lekis” och nu är det åter privatbostad, sedan förskolegruppen flyttat till fritidsgården.
1890uppfördes en speceriaffär, ”H. Holmströms speceriaffär” sedermera ”Blüchers”, nere vid stationen. Affären upphörde 1972. Huset är nu privatbostad.
1897grundades den äldsta industrin: Forss Mekaniska Verkstads AB. Man nytillverkade och reparerade främst lantbruksmaskiner. Den första verkstaden låg vid järnvägen. Lokalen övertogs sedan av maskinfirman David Andersson, som senare blev Sparman.
1902   var det nya bankhuset färdigt. Det användes till 1944, då banken flyttade in i sitt hus på Mimergatan. Vid seklets början drevs Bankebergs Hotell i bankhuset. Senare var där matservering och café till in på 50-talet. 1963 – 70 var pastorsexpeditionen inrymd i bankhuset. Detta bankhus är nu ombyggt till lägenheter.
1904uppfördes ett nytt mejeri, Valkebo andelsmejeri, norr om järnvägen. Där startades en mejeriskola 1934. Mejeribyggnaden , en tegelbyggnad, finns fortfarande kvar och inrymmer i dag flera mindre industriföretag.
1910          beslöts bygga småskola i Bankeberg. Skolan brann ner en julidag 1925. Ett nytt skolhus, som fortfarande är i bruk, stod klart i okt. 1926.
1911 uppförde nykterhetslogen Viking föreningshuset Valhall. Där spelades teater och anordnades många fester. Valhall är omsjungen av Tage Danielsson. Hans mamma spelade teater där i sin ungdom. Valhall såldes 1966 till N. Valkebo kommun. Man kunde hyra lokalerna under flera år till olika verksamheter. Nu är huset privatägt.
1917 till någon gång på 40-talet drevs bageri och café i villa Annero på Fålåsavägen 8.
1917etablerades Bankeberg Handelsträdgård norr om järnvägen.  Den fanns kvar till 1947. 1965 köpte kommunen marken och anlade idrottsplats. Åtskilliga villor uppfördes även på området. Ytterligare en handelsträdgård anlades 1922.  Den finns fortfarande kvar och heter Vikingstads handelsträdgård. Ursprunget till firman Vikingväxter är också från denna tid. 1927 fanns nämligen ett trädgårdsmästeri vid f.d. torpet Berget.  Det ägdes och drevs av Erik Fack.  Detta och en trädgårdsanläggningsfirma från 1965 köptes av nuvarande ägaren till Vikingväxter 1976.
1920-talet till 1932var det bageri- och caférörelse i Knuthem, som nu är Mimergatan 2.
1920bildades Bankebergs frivilliga brandkår.  Från 1925 fanns brandstationen vid nuvarande trafikkiosken.  Brandkåren finns fortfarande kvar, sedan 1954 i nya lokaler.
1921anlades en bilverkstad vid stora landsvägen.  Lokalerna övertogs i slutet av 50-talet av Jönckes Maskin AB, som efter cirka 10 år flyttade till Bröderna Forss lokaler i det nya industriområdet väster om samhället.
1922anlades ett dubbelspår vid järnvägen.  Fram tills nu hade det bara funnit enkelspår.
1924öppnade Martin Klasén skrädderiaffär i Furuskogen, nuvarande Nålgatan 8. Den upphörde på 60-talet. År 1924 fanns även distriktsköterska på orten.  Sedan 1981 ligger distriktssköterskeexpeditionen på Idrottsvägen.  Den hör till Kärna Vårdcentral.
1927bytte Bankebergs station namn till Vikingstad.  Det hade skett en del förväxlingar innan, gods till Bankeberg hade skickats till Bankeryd i stället.
1928startade Ytterligare en speceriaffär, ”Sjölanders” i Lövingsborg, Mimergatan 8. Den flyttade senare tvärs över gatan och heter sedan 1969 Vikingahallen.  En elaffär flyttade sedan in i det forna affärshuset. I närheten, i villa Forsby nuvarande Lokegatan 5, fanns en köttaffär. Den flyttade efter 10 år över till Mimergatan 3, som bland annat har inrymt Sia’s Blommor. I dag (år 2001) finns här Ann-Katrins Catering. Där låg f.ö. en gång i tiden även en mjölkaffär.
1929uppfördes en snickerifabrik norr om järnvägen.  Där tillverkades bl.a. möbler och bilkarosser.  Invid låg även en måleriverkstad.  Fabriken lades ner 1942. 1965 uppfördes en ny snickerifabrik på västra industriområdet.
1930etablerades Bankebergs Smidesverkstad vid den gamla bysmedjan.  Verksamheten utvecklades från smide till rör och värmeteknik i större skala.  Sedan 1970 är där ett VVS-företag, Nylanders VVS-lnstallationer AB. Numera privatbostad.
1930-talet  startade en silverrävsfarm.  Det var Östergötlands första.  Den låg norr om nuvarande Barrskogsvägen. Ytterligare två pälsdjursfarmer anlades senare på samma område.  Samma tid d. v. s. på 30-talet fanns även ett café i anslutning till Nybergs affär.  Det upphörde 1945 och lokalen blev sedan herrfrisering.
1931byggdes ålderdomshemmet Gammelgården.  Huset har byggts till flera gånger.  Det är numera ett privat sjukhem.  Ett servicehus finns sedan en tid på Kalvhagsområdet.
1932byggde Ernst Kardell en snickeriverkstad i Iselund, Mimergatan 10.  Han drev även cykelverkstad i snickeriet. 1950 – 54 fanns en cykelaffär i Vikslund, nuvarande Mimergatan 21. Sedan 1969 finns en cykelaffär på Folåsavägen vid järnvägen.
1933 – 1962hade Logen Vikings byggnadsförening förutom Valhall även en festplats i Solmark.  Tidigare fanns en festplats med dansbana i björkdungen mellan Nålgatan och Handelsträdgården.
1940 startade bageri- och café i Vikingsborg uppe vid landsvägen, som nu kallades Riksettan. Det drevs i ca 25 år.
1946startade Åkes bageri i Forsby, Lokegatan 5.
1948 lades mejeriet ner och Sparmanfabriken flyttade från f.d. Forss verkstad till mejeribyggnaderna norr om  järnvägen.  Därifrån flyttade de 1979, då den nya fabriken stod färdig.  Nu finns i de gamla byggnaderna en mängd olika småföretag.  Och nya Sparmanfabriken är nedlagd.
1952bildades Norra Valkebo kommun genom en sammanslagning av de fem socknarna Vikingstad, Rappestad, Sjögestad, Västerlösa och Björkeberg.
1952startade bibliotek på Folåsavägen.  Det lades ner i början av 90-talet och numera är det damfrisering i lokalerna.
1952 startade Linnés åkeri.  Det finns fortfarande kvar och kör bl. a. oljetransporter. Nuvarande Vikingstad Åkeri.
1952började bagerirörelsen, som så småningom skulle bli Mor Astrids Bagarbod, på Mimergatan 7. Bageriet låg från början, där nuvarande Pizzeria Viking ligger. Bagarboden är nu stängd.
1953öppnades damfrisering i källaren, Mimergatan 7. En herrfrisering fanns på Torsgatan 27 från år 1959. Sedan 1972 ligger herrfriseringen på Folåsavägen 5.
1954 inköptes Västergården med tillhörande del av Backgården och byggnationen i västra och senare östra bostadsområdet tog fart.
1954 fanns en polisstation med arrestlokaler och 5 tjänstgörande poliser i huset med den nybyggda brandstationen.  Dit flyttade senare kommunalkontoret.  I dag är det skolexpeditionens lokaler.
1958satte byggnationen på skolans tomt fart.  En paviljong med två skolsalar byggdes.  Den togs i bruk vårterminen 1959.  ”Långa längan” med skolsalar byggdes också, likaså träslöjdssalen och gymnastikbyggnaden. 1963 invigdes matsalen och så var det färdigbyggt för lång tid framåt. Kommunalkontoret låg också på skolområdet.  När Valkebo kommun upphörde 1971 gjordes den byggnaden om till textilsal och ytterligare ett klassrum.
1959 – 70fanns en fiskaffär på Västerleden 20.
1960Vikingstad Hembygdsförening grundas
1962startades ytterligare ett åkeri, Ingemar Carlssons Åkeri AB.  Det finns fortfarande kvar.
1965förvärvade kommunen Bankebergs Handelsträdgård, på vars mark idrottsplatsen, badet och åtskilliga villor uppfördes.
1966öppnades nya E4:an söder om samhället.
1969tillkom Centrumhuset.  Dit flyttade posten från järnvägen och affären från landsvägskorset.
1969byggdes Gulfmacken, som numera är en OKQ8-mack.  Första ägaren var Nils Andersson, ”Nisse på macken”.
1969 övertog Hugo Jacobsson och Lars Karlsson en bilverkstad vid Backgården efter Per Lind.  Verkstaden upphörde 1996.
1970byggdes Valkebobadet och det första daghemmet, Backgårdsgatan.
1971inkorporerades N. Valkebo kommun med Linköpings kommunblock. Norra Valkebo kommuns siste ordförande blev Arne Asplunder.
1972invigdes Vikingstads Missionskyrka.
1973upphörde Vikingstad som järnvägsstation.  Tills nu hade det stannat fyra tåg om dagen i vardera riktningen. Tågtrafiken ersattes av bussar.
1974flyttade wellpappfabriken från Malmslätt till Vikingstad.  Den har hetat Kinnawell, Esselte Well, Tambox och nu Pakenso och är f.n. vår största industri.
1975färdigställdes en gång- och cykeltunnel under järnvägen.
1976får hembygdsföreningen dispositionsrätt till Mellangården.
1977byggs en fritidsgård, Västerleden.  Här ryms fritidsgård, fritidshem och förskolegrupper. 1970 och några år framåt fanns en ungdomsgård strax norr om järnvägen, Lyckhemsgården.
1978invigs Kyrkans Hus med församlingsgård och pastorsexpedition. Samma år startar ytterligare ett daghem, Alkottsgatan.
1979öppnas nya motorvägen och det finns inte längre någon avfart till Vikingstad.
1994 behövdes ytterligare skollokaler. Den här gången blev det en paviljong, Ängslyckan.
1995invigs pendelstationen.  Nu kommer vi till Linköping på 7 minuter!  Det stannar över 30 tåg på vardagar och mellan 17 och 20 på lördagar och söndagar.  För biltrafiken finns nu en tunnel under järnvägen, så att man slipper stå och vänta vid nedfällda bommar.
1996köptes Mellangården av hembygdsföreningen utav Linköpings kommun.
1997döms skolans lokaler i ”långa längan” ut och rivs på grund av mögelproblem.  Några baracker ställs tills vidare upp på skolgården.
1998VIVO upphör. Nu finns endast en livsmedelsbutik i Vikingstad, ICA.
2001Fjärrvärmenäten i Linköping och Mjölby kopplas ihop med varandra och eftersom fjärrvärmeledningen passerar Vikingstad ansluts många fastigheter till fjärrvärmenätet.  Trafikkiosken i centrala Vikingstad rivs veckan före jul.
2002Posten förändras. Paket hämtar vi numera inne på ICA Supermarket och i den gamla postlokalen som nu är omdöpt till Svensk Kassaservice kan man endast betala räkningar samt ta ut och sätta in pengar. Brevbärarna finns inte längre kvar i Vikingstad utan de kommer varje dag ifrån Linköping och delar ut posten. 
2003I affärslokalen där VIVO fanns öppnar en ny butik, VIMIX. Svensk Kassaservice upphör. Bredband via ADSL erbjuds av företaget Xpress On-Line i Värmland AB.

Vikingstad har blivit ett ganska stort samhälle.  De flesta pendlar till arbetsplatser mer eller mindre långt från samhället.  Det är länge sedan den lilla bondbyns dagar.  Men de ursprungliga mangårdsbyggnaderna finns så gott som alla kvar.

Gästgivaregården driver fortfarande lantbruk.  Mellangården har blivit hembygdsgård.  Västergården och Backgården är privatbostäder.  Ett av husen till Västergården är scoutgård.