Nybble

Nybble var ursprungligen en by som bestod av fem gårdar om vardera ett mantal. De äldsta noteringarna om Nybble finner vi när en jordbytesaffär runt år 1400 genomförs. En av gårdarna ska då ha tillhört riddaren Erik Bosson (Natt och Dag)

År 1422 finns en notering från Walkebo Häradsting gällande en tvist om en halvt attung jord vilket ungefär motsvarar hälften av den areal som en familj behöver för att försörja sig.

Under större delen av 1500-talet ägs Nybble av familjen Somme som härstammade från Tyskland.

År 1596 omnämns Lasse Hansson i ett dokument upprättat när ärkebiskop Abraham Anger Mannus håller räfst i ”Racherijd” socken.

År 1630 står fru Katarina Rosenbielke som ägare till en, ev två, gårdar i Nybble. Gården var då ett säteri men detta upphörde 1680.

De fem gårdarna har tre ägare år 1686, Johan Claudius Storkenfelt, Johan Scheil och Elisabeth Rosenstråle

Biskopen och riksdagsledamoten Andreas Rhyzelius (adlad Odenkrantz  1751 och antagen av Riddarhuset år 1752) står 1726 som ägare till flera gårdar och senare hela byn.

1746 års karta över Nybble resp karta över utmarken återfinns gårdarna Mellangården, Wästra gården, Storgården Frälse, Norrgården och Herrgården Frälse. Kartans beskrivning Sidan 1 och kartans beskrivning Sidan 2 och 3

På Mellangården bor Jöns Andersson, Storgården tillhör ryttmästaren Eric Georg Rosenstråle och på Herrgården bor Sven Jönsson och Lars Danielsson.

Kronogården Wästra gården är även det ett rusthåll till Västanstångs kompani (nr 51) och här bor Nils Jönsson.

Rusthållet Norrgården nr 50 tillhör Västanstångs kompani och här bor Lars Isacsson.

Torpet Jungfruhemmet, som tillhört Herrgården, ägs och brukas av en smed vid namn Carl (efternamn okänt).

Det dröjer inte många år innan alla gårdarna är sammanlagda till en enhet. År 1760 kan vi läsa att kammarherre Mathias Odenkrantz äger samtliga gårdar vilka han fått av sin far, biskop Rhyzelius.

Biskop Rhyzelius har efterlämnat div anteckningar utgivna av Josef Helander år 1901 i ”Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne”

”1739 nov. Nästförrut hade jag om sommaren af majors-änkion, fru Catharina Nordenborg Rudenskiöld, tillhandlat mig twenne cronohåll i Nybelle och Rakery-sokn för 9,000 dlr kmt och 300 dlr dito mönt wänfåfwo”

”1748 d. 2 och 3 oct om natten afbrann hela min by Nyble, bestående af 2 rusthåll och 3 hela frelsehemman. Bönderna miste therigenom alt sitt: hus, säd, hö, boskap &c., och jag förlorade för min del, allena i en ny byggning, öfwer 5,000 dlr… d. 7 oct… besåg min än tå rykande Nyble och kom hem”

”1756 d.4 jul. war til måltid på Nybele hos min son Matthias Odencrants, kongl. hoffjunkare, som af mig fådt hela then byen och tå wisade mig, hurudant säteri han ther åt sig byggde.”

Nu står Mathias Odenqrantz som ägare till samtliga fem gårdar i Nybble by. Dessa sammanslagna gårdar har här benämnts Nybble Gård.

Mathias Odenkrantz köper 1756 även Opplunda säteri. Förutom Opplunda och Nybble ägde han också ½ frälsehemman Kvarstad men det säljer han 1778 till Nils Hansson.

Mathias får tillsammans med sin hustru Margaretha Christina von Lingen inga söner men en dotter, Brita Maria (1770-1827), som 1796 tillsammans med sin make Johan Ludvig Fleming (1766-1852) ärver både Opplunda och Nybble.

Fleming utarrenderade ut de båda rusthållen, Nr 50 till Sven Haraldsson och Nr 51 till Daniel Larsson men 1847 flyttar Daniel Larsson och Sven Haraldsson brukar då båda gårdarna.

År 1851 inköps Nybble av Clas Gustaf Fredrik Raab gift med Sofia Carolina Teresia Forsbäck från Sörstad. Raab driver under några år både Sörstad och Nybble men när hustrun avlider 1868 överlåter han driften av Sörstad till en son och brukar själv Nybble.

Friherre Raab försäljer 1881 Nybble till sin svåger, Johan Fredrik August Forsbäck som driver gården fram till sin död 1889.

Nu köps Nybble av Axel Lunding som år 1906 beslöt att riva huvudbyggnaden och bygga en ny. Arkitekt Sven Torgersruud ritade den nya byggnaden och 1913 revs den av Mathias Odencrantz uppförda mangårdsbyggnaden. Axel Lunding bedriver också affär nere vid  Rakereds kvarn.

Axel Lunding försäljer nu Nybble till Fritz Herman Hugo König som innehar gården mellan 1913 och 1917. Han låter försälja de flesta av torpen och stugorna.

Ny ägare blir nu Johan Geis men redan efter ett år säljs gården till Ernst Wilhelm Hesse. Ernst Wilhelm Hesse född 1865 i Norrköping och död 1946. Efter 1946 ägs Nybble av sonen Einar (1901-1992) som var utbildad agronom.

Einar Hesses båda söner, Göran (1943-2023) och Gunnar övertar gården 1969 och driver den till 1996 då åkermarken och alla byggnader såldes till Lennart och Ola Secher, Haddorp säteri.

Numera är följdaktilgen Nybble sammanslaget med Haddorp och har fastighetsbeteckning Linköping Slaka-Haddorp 1:2.

Gårdar
Nybble Gård
Nybble Herrgård
Nybble Mellangård
Nybble Norrgård
Nybble Storgård
Nybble Wästra gården

Vi tar tacksamt emot information om Nybble by, gårdar, torp mm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *