Gismestad skola

Skolfoton på en egen sida

Vykort från Kent Sigedals vykortssamling
Gismestad Skola
Foto Rickard Fransson 2015

Ur ÖSTGÖTA Tidningen 5 juni 1942

Frågan om nedläggande av Gismestads skola. Skolstyrelsen sammanträdde på tisdagen i närvaro av folkskoleinspektör Hedegård för att behandla en från representanter för Gismestads skolrote inkommen skrivelse med anhållan om att distriktets skolfråga skulle upptagas till förnyad behandling, emedan en del nya synpunkter framkommit sedan i höstas, då det beslöts att Gismestads
skola från och med nästa läsår skulle nedläggas.

Bland annat framhålles i skrivelsen att barnantalet på grund av nyinflyttning stigit, och dessutom har det visat sig, att skolskjutsar äro mycket svåra att
anskaffa. Folkskoleinspektör Hedegård sade sig mycket noga ha studerat detta skolproblem och han kunde efter moget övervägande ej tillstyrka någon annan lösning än att nedlägga skolan i Gismestad.
Dock var han villig att på grund av rådande transportsvårigheter tillstyrka, att Gismestads skola som ett provisorium tills vidare finge upprätthållas och att extra lärarekrafter där skulle anställas tills andra förhållanden inträda. Omorganisationen av distriktets skolor skall likväl ske i enlighet med förut fattat beslut, vilket innebär att lärarpersonalen vid Gismestads skola förflyttas till Bankeberg och att en där övertalig lärare erhåller transport till annat skoldistrikt. Skolstyrelsen beslöt i enlighet med detta.

Hösten 1942 flyttar lärarna Martin Åhlström och Ingrid Andersson till skolan i Vikingstad.
Gismestads skola användes från 1905 till sommaren 1959