Skolor

Gismestad Skola

Kyrkskolan

Vikingstad Skola

Skolans utveckling i Bankeberg – Vikingstad

Skolhistoria i Vikingstad socken.

Enligt ett riksdagsbeslut utfärdades år 1842 en ”stadga för folkundervisningen”.

Fr.o.m. nu skulle i varje församling finnas en, helst fast skola med godkänd lärare. Barnens skolgång skulle vara obligatorisk och folkskoleseminarier skulle inrättas.

Dessförinnan föreskrevs i 1686 års kyrkolag, att kyrkoherden skulle tillse att ungdomen lärdes läsa i bok samt att klockarna skulle undervisa. Här och där tillkom på 1700-talet – ofta på enskildas bekostnad – mindre byskolor.

Så t.ex. fanns i Vikingstads socken en Mäster Forsman i Boo Mellangård, som höll skola för fattiga barn. År 1830 bestämdes att han som ersättning skulle få 16 kappar råg årligen ur fattigmagasinet. ( En kappe var ungefär fyra och en halv liter.)

Denne Mäster Forsman har använt små modeller av olika jordbruksredskap i sin undervisning. De är tillverkade i trä (kanske av magistern själv) och de finns numera i ett vitrinskåp på övervåningen i Hembygdsgården. Nordiska museet ville överta modellerna år 1908, men socknens styresmän sade nej. Missa inte den unika samlingen, när du besöker vår hembygdsgård!

Efter år 1842 bedrevs undervisning i sockenstugan / Kommunalhuset, som låg norr om kyrkan. (Detta hus finns fortfarande kvar. Det är ett vitt tvåvåningshus, som ligger på andra sidan vägen. Numera är det privatbostad.

Den 18 maj 1846 invigdes Wikingstads Folkskola med tal av församlingens pastor.

Ur reglementet för Wikingstad Folkskola:

Barnet måste vara fyllda 6 år.

Läsåret skall börja i april, när ”Naturens omständigheter så tillåter”, och avslutas den sista september.

Skoldagen börjar kl.8 och slutar kl.13 alla dagar utom söndagar. För barn, som skall sluta skolan, hålls dock varje söndag i juni och augusti förhör mellan kl. 8 och 10. Varje dag kl. 10 får eleverna en halvtimmes rast. Varje skoldag skall börja och avslutas med bön och sång. På lördagar undervisas i kyrkosång av församlingens organist.

Skolstyrelsens ordförande kan ge några dagars ferier under den varma årstiden. Barn som visat flit, skicklighet och ett gott uppförande kan vid avslutat skolår få en lämplig belöning ”så vidt tillgångar dertill finnas”.

Lärare bör bestraffa med yttersta varsamhet och efter den strängaste rättvisa. (Skolagan avskaffades först 1958.)

Samma år som skolan invigdes, rev vargar flera boskapsdjur i Gismestad. Det var även svår missväxt det året och församlingen delade ut lin till kvinnor, ”för att de skulle få någon inkomst genom spånad.” Redan samma år upptäcktes, att skollokalen var så liten, att inte alla barn rymdes där. Därför undervisades gossarna tre av veckans dagar och flickorna två dagar, står det i ett protokoll. Förmodligen kunde de sedan tillsammans sjunga sina kyrksånger på lördagarna i kyrkan tvärs över vägen.

1862 byggdes ett nytt skolhus med lärarbostad vid kyrkan. I samma hus, men med skilda ingångar, låg fattigstugan. (Detta hus finns kvar än i dag. Det är huset med glasverandan. Det användes som skolhus och lärarbostad till i början på 70- talet och kallades Kyrkskolan. Numera bor förre kyrkvaktmästaren där.)

1865 inrättades ett sockenbibliotek med 300 volymer. Vid den tiden bodde det 1100 personer i församlingen.

1871 bildades en syförening för beklädnad av fattiga skolbarn. Samma år byggdes småskolelokalen ut. Men redan två år senare beslöts, att ett nytt fattighus skulle byggas och småskolan flytta in i den gamla fattigstugan. Den fanns också andra skolor i socknen. Vid Gismestad byggdes ett skolhus 1871 och 1880 invigdes en ny skola där. Där infördes kokseldning 1881.

År 1884 startades en fortsättningsskola i Vikingstad. Även en mindre slöjdskola för flickor. (Osäkert var lokalerna låg. Förmodligen vid kyrkan, som ju då var socknens centrum.)

1888 beslutades om fria skriv- och räkneböcker till alla barn. Läseböcker delades ut gratis endast till fattiga barn.

1893 beslöts att inreda övre våningen i sockenmagasinet till slöjdsal. (Sockenmagasinet är nuvarande gravkapell.)

1906 föreslogs bygga småskolehus för vardagsläsning, ett vid Åsorps bro och ett vid Rakereds tegelbruk. Kurserna skulle vara 3-åriga. 

1910 beslöts bygga småskola i Bankeberg. (Bankeberg är alltså nuvarande Vikingstads samhälle.)

1911 beslöt man att inrätta församlingsbibliotek i folkskolans lokal vid kyrkan. Varje sön- och helgdag efter högmässan skulle biblioteket hållas öppet så att allmänheten kostnadsfritt kunde få låna. Samma år kom ett nytt skolreglemente. Där nämns tre fasta småskolor, nämligen skolan vid kyrkan, Gismestad och i Bankeberg. Till Bankeberg hör Åsorp och allt norr om Kapellån. I Gismestad och vid kyrkan finns även fasta folkskolor. Småskolorna indelas i två klasser, som undervisas samtidigt, folkskolan i fyra klasser på två avdelningar vardera. (S.k. B-form) I småskolorna skall undervisas 34 1/2 vecka och i folkskolorna 39 veckor. Småskolebarn går fem dagar i veckan och folkskolebarn sex. Höstterminen börjar 1 aug. och pågår i fyra månader med uppehåll för ferier och vårterminen för folkskolan börjar 2 jan. och pågår fem månader, medan småskolan startar 1 febr. och håller på i fyra månader.

Fr. o. m. 1914 har biblioteket öppet varje tisdag och torsdag kl. 12.00 – 15.00.

1917 inrättas en middagsbespisning för 50 – 60 barn. Skolrådet uppmanade lantbrukarna att skänka potatis till skolan.

1918 fick lärarnas bostäder el. ström, likaså skolorna vid Gismestad och kyrkan.

Lärarlönerna år 1919 var från 107:75 till 276:55 per månad. Samma år inropades Tingshuset på auktion. Det hade flyttats till Bankeberg från Gismestad 1850. ( Det ligger fortfarande kvar snett emot Gästgivargården, men är numera bostadshus.) 1926 köpte Vikingstads Missionsförening tingshuset. Det hade då under några år varit folkskola i huset, då tinget upphört. (Missionskyrkan firade den 1:a advent 1997 25-årsjubileum i sin nya kyrka, och flyttade alltså ut ur tingshuset 1972.)

1919 beslöts inrätta aftonskola i Tingshuset under sommarmånaderna kl.19.30 – 21.30. Man skulle bedriva undervisning i ”svenska, räkning och kommunalkunskap”. 

Småskolan i Bankeberg, ett rött trähus, brann ner till grunden i juli 1925. I huset bodde även lärarinnan Dora Kullman. Undervisningen fick tills vidare bedrivas i banklokalerna bredvid den nedbrunna skolan och fröken Kullman fick tillfälligt bo hos direktör Forss. ( Forss Mekaniska Verkstads AB från 1897 var Vikingstads äldsta industri. Bankhuset, som numera är omgjort till bostäder, var Vikingstads Sparbank 1902 – 1940-talet.)