Lantmäterihandlingar rörande Sköldstad

upprättat 1869 av Carl Dahlqvist

Lantmäterihandlingar rörande SKÖLDSTAD upprättad 1869 av Carl Dahlqvist

Protokoll hållet vid reglering af rågångarna omkring Sköldstad, af undertecknad Landtmätare nedanskrifne år och dagar.

År 1869 den 23 November inställde sig undertecknad landtmätare uti Sköldstad, 1 mantal Kronoskatte augment Boo uti Linköpings län, Walkebo härad och Wikingstad socken, för att med anledning af här nedan intagna ansökning och förordnande, företaga de åtgärder som i ansökningen omförmäles; hvarvid, till följd af en den i denna månad uti Wikingstad kyrka uppläst, så lydande kungörelse: ”Till reglering af rågångarne omkring Sköldstad och utbyte af sådan jord, som är belägen inom Sköldstad rågångar, och tillhör annat hemman, kommer sammanträde att hållas derstädes Tisdagen den 23 nästa November, kl 9 fm; och varda alla, hvilkas rätt deraf är beroende, härmed kallade att under förrättningen närvara, antingen personligen eller genom laga ombud, försedde med kartor och handlingar öfver egande hemman”.

Gällstad den 29 oktober 1869.

På Embetets wägnar

Carl Dahlqvist

Uppläst den 7 Nov. 1869 i Wikingstad kyrka af Chr: Boström  

Samt serskilde kallelser och reqvisitioner, voro närvarnade följande delegare och ombud:

För Sköldstad med derunder lydande hemman och utjordar, egaren, sökanden till förrättningen, Herr Kaptenen Friherre Gust. Lagerfelt.

   Af angränsande rågrannar:

För Wikingstad Kyrkoherde boställe, 1 mantal Berga med tillydande utjord Ristegen; å boställsinnehafvarens Herr Kyrkoherden C. Törnqvist wägnar Nämndemannen Johan Peter Israelsson från Gunnarp, enligt följande fullmakt: ”Undertecknad befullmägtliga Israelsson I Gunnarp, att vid Landtmäteriförrättningen  i Sköldstad de 23 innevarande November månad kl 10 f.m. sig infinna för att bevaka mitt innehafvande boställe 1 hemman Bergas rätt och bästa. Och skulle fråga wäckas om jords utbytning af utjorden Ristegen och annan för bostället närmare tjenlig jord, äfven, som strängrätning emellan Sköldstad och Berga egor får mitt ombud derom rådgöra och besluta. Förklarande jag mig nökd med hvad mitt ombud i Consistorii Ombuds närvaro lagligen gör och låter. Berga den 22 Nov. 1869 (Sextio nio)

C. Törnqvist

Kyrkoherde i Wikingstad”

 Och i egenskap af Konsistorii Ombud Herr Kyrkoherden´, Filosofie doktorn A.G. Gylling på grund af så lydande skrifvelse.

”Till Herr Kyrkoherden Fil. Doktor A.G. Gylling.

I anledning af Herr Kommissions Landtmätare C Dahlqvists skrivelse den 29 sistlidne oktober varder Herr Kyrkoherden härmed förordnad att såsom Konsitorie Ombud öfvervara det i Sköldstad af Wikingstad socken Tisdagen den 23 innevarande November kl 9 f.m., utsatta sammanträde, beträffande reglering och utbyta af sådan jord, som är inom Sköldstad rågångar belägen, men tillhör annat hemman, samt dervid bevaka angränsande Pastorsboställets i Wikingstads församling rätt och bästa; hvarefter berättelse om förloppet hit införväntas. Linköpings Domkapitel den 3 November 1869

Ad mandation

J Friedleif

För Gunnarp, ½ mantal Westergården, egaren förut antecknade Nämndemannen Israelsson.

 Några vidare rågrannar anhördes icke.

 Att vid förrättningen biträda woro tillkallade Godemännen, Nämndemannen Anders Johan Fredriksson från Slycke och Johan Samuelsson från Forssa, båda af Rappestad socken, hvilka aflagt föreskrifven GodemansEd.

§ 1

För nu antecknade delegare och ombud upplästes ansökningen till denna förrättning så lydande: ”Till konungens befallningshafvande i Linköping. Undertecknad, egare till 1 ½ mantal Sköldstad uti Walkebo härad Wikingstad socken, får härmed wördsamt anhålla om förordnade för Kommisionslandtmätaren C Dahlqvist, att uppmäta och å Karta affatta alla egorna till bemälde Sköldstad, och i sammanhang dermed reglera rågångarna genom egoutbyte der sådana kunnaa med lämplighet verkställas, samt utbyta sådan jord som är belägen inom Sköldstad rågångar och tillhöra annat hemman. Linköping den 3 Maj 1869.

Gustaf Lagerfelt

Äfvensom derå tecknade förordnande af detta innehåll: ”Sedan i anledning af inneliggande ansökning det warit wederbörande genom allmänna kungörelserne den 11te innevarande månad förelagdt att, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, sist före klockan tolf å Tisdagen den 25 dennes hit inkomma med yttrande huruvida de förena sig med sökanden i walet af förrättningsman; Så och då något yttrande derom icke inkommit, förordnar Konungens Befallningshafvande härigenom Herr CommissionsLandtmätaren C Dahlqvist att, så vidt laga hinder icke i öfrigt möter, i wederbörandes närvaro werkställa de uti bilagda ansökan uptagne förrättningar; hvarjemte delegarne, wid påföljd aom lag stadgar för missbruk af rätt i samfälld skog och mark, förbjudas att, efter werkställd gradering å de egor som skola utbytas, flåhacka eller skumplöja och derefter bränna jorden eller bortföra matjord, samt att vid enahanda påföljd, skog till afsalu eller swedjande och torfmosse annorlunda än till torfmosse nyttja, förinnan förrättningen blifvit afslutad och tillträde af lotterna skett. Skolen de detta förbud, genom förrättningsmannens försorg, uppläsas från predikstolen i Wikingstad sockens kyrka på samma gång som kungörelsen om förrättningens påbörjande; Och åligger det förrättningsmannen att inom fjorton dagar från delfåendet af detta förordnande, med bevis herom inkomma.

Linköpings Slott i LandsCansliet den 29 Maj 1869.

Robert De la Gardie

Adolf Wallenberg

§ 2

På tillfrågan förklarades intet jäf wara att anföra emot förrättningsmannen och godemännen, hvilka icke heller weta sig stå i jäfsförhållande till någon af delegarna.

§ 3

Utom redan antecknade hemman, Kyrkoherdebostället och Gunnarp; tillgränsas Sköldstad af 1 mantal Åsarp samt Gustad by för hvilka nu ej någon var närvarande.

§ 4

Wikingstad utjord, som tillyder Sköldstad, tillgränsas, utom Kyrkoherdebostället, af Rakered by, ¼ mantal Solmark och förutnämnde Åsarp. Friherre Lagerfelt tillkännagaf, att rågångarna mot Åsarp, Solmark och Rakered, Gunnarp samt Gustad byar, som undergått laga skifte, redan äro i laga ordning bestämda och fastställda, till följd hvaraf Friherren icke påkallade någon åtgärd i dessa rågångar.

§ 5

Friherre Lagerfelt framlemnade en år 1700 öfver Sköldstad upprättad ofullständig karta saknande författarens namn, samt karta öfver skifteslotten littera Aa, ½ mantal Öfvergården uti Bo af Wikingstad socken, Walkebo härad, författade år 1838 af J.C. Morin och fastställd af Egodelningsräten den 3 November 1844. Dessutom har undertecknad Landtmätare under förliden sommar å Karta affattadt såväl Sköldstad som det lydande Wikingstad utjord, och och förevisades nu de nya kartorna.

§ 6

Sedan det således blifvit utrönt, att alla rågångar utan emot Wikingstad Kyrkoherdeboställe redan äro bestämde och fastställde; så förekom fråga om boställets utjord Ristegen. Denna utjord är belägen uti norra delen af Sköldstads egor förkommer å karta öfver Sköldstad, upprättad detta år, under № 486 till och med 503 samt består af åker.

Delegare och Ombud voro ense om att utjorden skall förflytas och utläggas af Bo egor i närheten af Wikingstad kyrka i sammanhang med Kyrkoherdeboställets der varande egor. Hvad som derigenom frångår Bo skall ersättas af Sköldstad, som får utjorden Ristegen; och skall ersättningen till Bo tagas af Sköldstad Storgärde ändlångs Bo rågång.

Om detta beslut träffade delegarne följande till protokollet ingifna föreningsskrift.

”Föreningsskrift angående utbyte af Utjorden Ristegen tillhörig Wikingstad Kyrkoherdeboställe och belägen uti Sköldstad egor år 1869.

Då utjorden Ristegen, tillhörande Wikingstad Kyrkoherdeboställe och belägen uti Sköldstad egor, dels är mycket obeqväm att bruka och häfda i anseende till dess avlägsenhet från sjelfa Prestgården, och dels otjenlig för egaren till Sköldstad såsom i dess egor belägen, så hafva vi undertecknade härmed öfverenskommit och beslutat, att samma utjord skall förflyttas och läggas i sammanhang med Prestegårds egor vid Kyrkan, der Prestegården skall erhålla ersättning från ½ mantal Bo Öfvergård som lyder under Sköldstad, som deremot lämnar ersättning till Bo af Sköldstad Storgärde ändlångs Bo egor.

Sköldstad den 23 November 1869

Gustaf Lagerfelt     Gust Gylling         I .P. Isacksson

Consistorie Ombud                               J.P.J.S

Såsom Godemän och vittnen

Johan Samuelsson.   A.J. Fredriksson”  

§ 7

Herefter företogs undersökning och gradering af jorden, som kan komma att i utbytet ingå, således; dels Boställets utjord Ristegen, dels jorden å Bo egor och dels Sköldstad Storgärde i närheten av Bo rågång, och åsättes härunder de gradtal, som äro upptagne i den serskildt upprättade egoutbytesbeskrifningen.

Efter denna gradering skola egoutbytena uträknas och å morgondagen utstakas.  

§ 8

Uti rågången mellan Kyrkoherdebostället och Sköldstad ansågo delegarne endast mindre rätningar böra ske, emedan marken å ömse sidor på flera ställen utgjorde hinder för mera genomgripande utbyten. Till belägenhetens skärskådande begaf sig förrättningsmannen, åtföljs af godemännen och delegarne ut till rågången och började ytstakningen i närheten af Sköldstad hustomt smat fortsattes till Gunnarps rågång. I anseende till dagens slut måste vidare utstakning uppskjutas till morgondagen, då fortsättning skall ske så snart dagen det megifver.

§ 9

Konsistorie Ombudet tillkännagaf sig vara af andra tjensteåligganden hindrat från inställelse å morgondagen.

§ 10

Den 24 November

Närvarande alla i gårdagens protokoll antecknade utom Konsistorie Ombudet.

Den återstående eller norra delen af rågången mellan Sköldstad och Bostället utstakades, och erhöll denna rågång genom utstakningen följande sträckning.

Från № I hörnpunkt mellan Gunnarp, Bostället och Sköldstad skall rågången ledas efter räta linier mellan № II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII och utgör denna sistnämnda hörnpunkt emellan Sköldstad, Bostället och Bo.. Widare börjar, rågången uti punkten № XIII, norra hörnpunkten mellan nyss nämnde ställen; och går med räta linier till № XIV, XV och XVI, hörnpunkt mellan Sköldstad, Bostället och Åsarp.

Härefter förekom rågången mot Bostället och Sköldstad utjord, Wikingstad utjord kallad och börjar i № I, hörnpunkt mellan Bostället, Utjorden och Åsarp, och går med räta linier till № II, III, IV och V, hörnpunkt mellan Bostälet, Utjorden och Rakered.

Denna utstakning godkändes af delegarne och antogs till rågång för framtiden genom följande förening: ”Då rågången emellan Sköldstad  och Wikingstad Prestegård uti Walkebo härad och Wikingstad socken, icke är fastställd; och då sama rågång så som den nu häfdas, är irregulier och behäftad med flera bugter och krökningar; så hafva vu undertecknade delegare och Ombud, härmed öfverenskommit och beslutadt att såsom rågång emellan nämnda ställen för framtiden antaga den rågångssträckning, som i dag för oss blifvit på marken utstakad och rörlagd, och så som densamma är utmärkt å Sköldstads karta af detta år, eller

Från № I, å åberopa karta, hörnpunkt emellan Gunnarp,Sköldstad och Wikingstad Kyrkoherdeboställe, rät linea till № II och vidare räta linier mellan punkterna № III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII, hörnpunkt emellan Sköldstad, Bostället och Bo ½ mantal Öfvergården.

Derefter vidtager rågången i № XIII och går med räta linier till XIV, XV och XVI, hvilken sistnämnde utgör hörnpunkt mellan Sköldstad, Bostället och Åsarp.

Härefter fortsätter rågången emellan Prestegården och Sköldstad underlydande Utjorden, Wikingstad utjord kallad, med början i punkterna № I hörnpunkt mellan Åsarp, Utjorden och Bostället, och går med räta linier till II, III, IV, och V, hörnpunkt mellan bostället, utjorden och Rakered skiftade by.

I sammanhang härmed besluta vi, att de egor, som genom denna rätning frångår ett hemman till annat, skola tillträdas nästa vår den femtonde Maj der de gamla gärdesgårdarna äro sådana att nyhägnad tarfvas, hvaremot, ås sådana ställen der gärdegårdarna äro i godt stånd, egorna tillträda må fördröjas till dess omhägnad är nödig. De få träd, som finnas skola wara afverkade inom ett år från det egorna blifvit tillträdda.

  Sköldstad den 24 November 1869.

Gustaf Lagerfelt     Gust Gylling         I .P. Isacksson

Consistorie Ombud                               J.P.J.S

Såsom Godemän och vittnen

Johan Samuelsson.   A.J. Fredriksson”

Konungens Befallningshafvande finner skäligt i hvad som rörer Kongl Majts och Kronans rätt, godkänna förestående rågångsförening.   Linköpings Slott i Landskontoret den 3 September 1870.

                      Robert De la Gardie

                                                                  Gust. Nordén

№ 39  År 1870 den 7 November vid lagtima hösteting med Walkebo härad å Bankeberg blef omstående förening om Rågång till Häradsrätten ingifven och i Domboken intagen; Betygar

                                            På Härads Rättens wägnar

                                                                  A.L. Rudling

Till följd av detta godkännande rörlades rågångssträckningen med nödige skälstenar.

§ 11

Sedan rågångsutstakningen blifvit afslutad företogs utstakning ef egoutbytet; och erhöll Bostället af Bo åkergärde, i närheten af Kyrkan, hvad som afskäres genom räta liier mellan № XVII och XVIII. I ersättning för hvad Bo sålunda mistat, tillades detta hemman af Sköldstad storgärde det som innefatas af räta linierna från punkten XII till XIX derifrån till XX och vidare till XIII, hvarifrån gamla rågången mellan Sköldstad och BO följs till XIII.

Utbytet godkändes och rörlades.

§ 12

Delegarne beslutade, att nu i utbyta ingånga egor skola tillträdas nästa vår; och då jorden å ömsesidor nu ligga upplöjd så förekommer ej några ersättningsanspråk

§ 13

Stängseln i nya rågången skall ef delegarne sjelfve fördelas.

§ 14

Arfvodet för förättningen skall utgå efter gällande arfvodestaxa och betalas till hälften hvardera af Sköldstad egare och Kyrkoherdebostället. Hvad på det senare sig belöper fördelas mellan Wikingstad kyrkokassa och boställsinnehafvaren enligt gällande serskilte föreskrifter.

§ 15

Delegarne förklarade sig ej vilja lösa några serskilde handlingar angående rågångs-utstakningen och jordbytet, öfver hvilket senare serskildt beskrifning är upprättad och konceptakten bilagd.

§ 16

Sedan på tillfrågan intet vidare var att föredraga eller vid förrättningen att åtgöra, så förklarades densamma slutad och underrättelse meddelades, att den med egoutbytet missnöjde, må anföra klander hos Ordföranden i Härads Egodelningsrätt inom sextio dagar härefter.

                                            Sköldstad den 24 November 1869.

                                            Carl Dahlqvist

                                            Uppläst justerat intyga:

Gustaf Lagerfelt     I .P. Isacksson J.P.J.S

Såsom Godemän och vittnen

A.J. Fredriksson”   Johan Samuelsson.    

Avskrivet 2001-10-25 efter originalhandlingar av Kent Sigedal