Bankebergs Mellangård

Vikingstads Hembygdsgård

Bankebergs Mellangård 1922 vid Häradsdomare A.P. Nilssons begravning. Granarna vid infarten och upp mot gårdplanen utgör dekoration i samband med häradsdomarens begravning.
Foto nr 21 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstads Hembygdsförening
På detta foto syns den gamla vägen som gick utanför häcken. Stenstolparna står kvar än i dag men vägen är gräsbevuxen. Vägen leder till ladugården som låg till höger om den närmast kameran belägna flygeln.
Foto Kent Sigedal 2022. Samma vy som ovan. Stolparna är något flyttade av okänd anledning.

Skördearbete Bankebergs Mellangård 1922

Oskar Åstrand sitter vid tömmarna och kör självbindaren. Den höga skorstenen som syns vid horisonten tillhör Valkebo andelsmejeri. (Källa Östen Allert)
Foto nr 32 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Höbärgning vid Bankebergs Mellangård 1930

Från vänster: Albin Nilse, Ladugårdskarl Johansson med son, Filip Nilse, Oskar Åstrand.
Foto nr 33 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Foto nr 30 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Från vänster chaufför Nils Palm, Lotten, Stina Engström (dotter till Lotten), Gärda Eriksson, hushållerska på Mellangården, Albin Nilse.

Nils Palm var kusk på Bankeberg Mellangårds skjutstation och sedan den förste taxichauffören i Vikingstad.

Foto 1922 sedan nya ekonomibyggnader tillkommit (stall och loge) och gamla rivits. Oskar Åstrand med hästar. Foto nr 31 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.
Foto nr 34 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Drängen Karl Andersson med okänd pojke.
Foto Karl Fransson ca 1960. På Bankebergs Mellangårds ägor låg en byggnad med skostall för skoning av oxar, samt en kreatursvåg. Den var belägen ca 500 m öster om Mellangården och revs i början av 1960-talet. Huset i backgrunden är Bankebergs Backgård. Byggnaden, som i dagligt tal kallades kreatursvågen, har gett namn år Våghusgatan.

Ladugården

Ladugården med Mellangårdens flyglar i bakgrunden.
Foto 1963. Vid bortre gaveln finns sedan 1972 Vikingstads missionskyrka. Ladugårdsplanen är parkering och plats för återvinningskärl (2022)
Foto Kent Sigedal 2022. Samma vy som ovan. I dag är det återvinningsstation och parkering till hembygdsgården där Mellangårdens ladugårdsplan var.
Foto 1964. Av körbanan syns i dag inte mycket. Några stenar norr om p-platsen vittnar om det som varit.
Ladugården revs 1972 samtidigt som Vikingstads Missionsförsamling uppförde sin kyrka. Den ligger vid andra änden på denna ladugård.
Foto Karl Fransson 1969

Hur Bankebergs Mellangård blev Vikingstad hembygdsgård

Bankebergs Mellangård är en av de fem gårdarna i byn Bankeberg (numera Vikingstad), som låg där vägarna Linköping – Skänninge och Berg – Ulrika korsades. Gården är nämnd redan 1562. Då ägdes den av Erik Jönsson Rosenstråle. Efter flera ägarbyten kom så gården i kronans ägo 1686 och inrättades som löneboställe åt kronolänsman. Hemmanet var då 1/2 mantal.

Den 31 oktober 1752 utbröt en eldsvåda mellan Gästgivaregården och Västergården och i den starka blåsten brann så gott som hela den dåvarande byn ner. Sammanlagt 54 bonings- och uthus totalförstördes. På Mellangården brann 17 hus. Redan året därpå var ett nytt boningshus klart. Det är den nuvarande mangårdsbyggnaden, som alltså är från 1753. Senare gjordes en tillbyggnad.

Man vet att gården vid storskiftet 1779 fortfarande var kronolänsmansställe, men någon gång därefter skatteköptes gården. 1803 heter ägaren Jonas Andersson. Han var nämndeman och senare häradsdomare.

Släktgård 1808 – 1961.

Johan Peter Johansson kom som delägare 1808. Hans släkt ägde sedan gården till 1961. Johan Peter blev morfar åt den mest kände ägaren Anders Petter Nilsson.

A.P. Nilsson var bl.a. auktionist, boutredningsman, nämndeman och häradsdomare. Han var dessutom skjutsentreprenör och föreståndare för Bankebergs skjutsanstalt.

Häradsdomare Ander Petter Nilsson.
Fotoår okänt

Mellangården blev nämligen i slutet av 1800-talet skjutsstation för det närbelägna gästgiveriet. Därifrån utgick skjutsar till Linköping, Mjölby, Skänninge, Berg, Målbäck och Ulrika. Då gästgiveriet upphörde 1914, fortsatte skjutsstationen. Den siste kusken hette Nils Palm och han blev 1921 chaufför på ortens första droskbil. Han köpte sedermera droskbilen och bedrev taxirörelse till 1946 hela tiden med Mellangården som stationsplats.

När A.P. Nilsson avled 1922, blev sterbhuset ägare. Två av sönerna Filip och Albin Nilse fortsatte som brukare av gården.

1961 såldes Mellangården till Norra Valkebo kommun med förbehåll, att A.P. Nilssons arvingar skulle ha dispositionsrätt till mangårdsbyggnaden med flyglar samt två mindre hus på tomten. Efter 1971 var Linköpings kommun ägare, då Norra Valkebo kommun upphört.

Mellangården blir hembygdsgård.

Fru Ester Norrbom, den sista av häradsdomarens arvingar, överlät dispositionsrätten på byggnaderna till Vikingstads hembygdsförening. Kontraktet med de nya ägarna, Linköpings kommun blev dock inte klart förrän den första juli 1976.

Nu sattes ett omfattande renoveringsarbete igång av de delvis svårt förfallna husen. Hembygdsföreningens medlemmar gjorde nu fantastiska insatser såväl ekonomiskt men framför allt arbetsmässigt för att få husen iståndsatta. I början av 1980-talet var samtliga hus i gott skick och även tomten iordninggjord.

Linköpings kommun ville 1995 sälja åtskilliga fastigheter som de ej behövde och erbjöd därför föreningen att köpa Mellangården. Köpet genomfördes under 1996 så numera äger föreningen hembygdsgården.

Ägarelängd:
1562Jönsson-Rosenstråle Erik (- 1565)
1686 –Kronan (som kronolänsmansboställe)
1775 – 1778½ ägare Nils Svensson (f 1745)
hustrun Karin Persdotter (f 1752)
1778 – 1779Kronolänsman Samuel Nyqvist
1779 – 1792Jöns Månsson (f 1731)
hustrun Stina Andersdotter (f 1734)
1792 – 1799Lars Olofsson (f 1759)
hustrun Anna Lisa Jonsdotter (f 1764)
1799 – 1815Johannes Persson (f 1772) till Solmark 1815
hustrun Maja Lena Månsdotter
1808 – 1843Skattemannen Johan Peter Johansson (1786 – 1845)
hustrun Anna Stina Andersdotter (f 1777)
1843 – ¼ ägare Nils Eriksson (f 1806)
hustrun Anna Sofia Johansdotter (f 1816)
18xx -1922½ ägare Nilsson Anders Petter (1843 – 1922)
hustrun Hilma Karolina Ölander (1853 – 1890)
½ ägare Nämndeman A. J. Ohlsson i Slycke
1922 – 1961Filip och Albin Nilse
1961 – 1971 Norra Valkebo kommun
1971 – 1996Linköpings kommun
1996 – Vikingstads hembygdsförening