Petter Jacob Samuelssons hus vid Laga Skiftet

I laga skiftesprotokollet kan man läsa följande:

28. Boningshus 16 hvarf med laxknut under bräder och tegel bestående af stuga med kök i undre samt 2ne kammare med kontor å öfre botten, 2ne af rummen är försedda med rappade väggar, alla rummen hafva helpanel och 4ra eldstäder i en mur.

Här följer en uträkning av vad flyttningen av huset skull kosta.

29. Spannmåls- verk- och vedbod jemte svinhus med laxknut, 13 hvarf, täckt med bräder och tegel.

”Flyttningskostnadsuträkning”

30. Stall med fähus och foderlada med laxknut under halmtak, 14 hvarf högt.

31. Loge med tvenne golf och kista, 12 hvarf hög under halmtak.

32. Brygghus med kölna 7 hvarf högt under bräder, näfver och torf.

33. Boningshus 13 hvarf högt under halm torf och tegel något brädfordrad innehåller stuga och kök med helpanel och rappade väggar samt 2ne eldstäder i en mur med deröfver varande vinde (No 24 + 5:16)

34. Brygghus med mur och vedbod 8 hvarf under halm, torf och näfver.

35. Bod med 2ne bottnar under bräder och tegel, jemte ett derintill varande portskull 13 hvarf.

”Flyttningskostnadsuträkning”

36. Stall med           och skulle 11 hvarf under näfver och halm.

”Flyttningskostnadsuträkning”

37. Loge med 2ne golf och kista 14 hvarf under halmtak jämte derintill varande skjul.

38. Svinhus, 9 hvarf under tegeltak.

39. Hemlighus

Efter varje hus har en bedömning gjorts av vad det skulle kosta att riva, flytta och återuppbygga huset. Vid vissa större hus har en tydlig specifikation även gjorts. Totalt beräknades kostnaden för utflyttningen till drygt 378 Riksdaler Banco.

Detta var de hus som Petter Jacob Samuelson ägde. Han blev ålagt att flytta i det den 17 juni 1845 underskrivna och vid Valkebo Häradsrätt den 4 november 1846 fastställda Laga skiftet.